Waardering

Grondslag voor de heffing

Als heffingsgrondslag voor de OZB geldt als hoofdregel de waarde in het economische verkeer. Simpel gezegd is dit de prijs waarvoor een onroerende zaak onbezwaard kan worden verkocht aan een willekeurige derde partij en de verkrijger de zaak direct en volledig in gebruik kan nemen (dus niet de waarde in verhuurde staat). Het gaat dus om de verkoopprijs in de vrije markt in onverhuurde staat. In het tijdvak 2014 tot en met 2018 is de waarderingsgrondslag de mogelijke verkoopprijs per 1 januari 2014.

Wij verwijzen naar de tekst van de landsverordening OZB voor uitzonderingen op deze hoofdregel.

Taxatie

De Inspecteur stelt de waarde van een onroerende zaak vast door taxatie. Voor het eerste vijfjarige tijdvak van de nieuwe OZB gebeurt dat met behulp van taxateurs. Vanaf eind mei 2014 gaan zij in teams de wijken en gebieden in om taxaties te verrichten. Binnen een team controleren de taxateurs elkaars werk en resultaten. De taxateurs kunnen zich legitimeren. De taxateurs werken vanaf de openbare weg etc. Zij zullen niet aanbellen of u benaderen om uw terrein te mogen betreden voor deze taxatie.

De taxateurs beginnen met wijken die een dwarsdoorsnede vormen van de onroerende zaken die op Curaçao gevonden worden, zowel op Banda Abou als op Bandi Ariba.

Het taxatieproces zal naar verwachting enkele jaren in beslag nemen gezien de hoeveelheid te taxeren onroerende zaken in het bestand van het kadaster.

De controle van gegevens

Voorafgaande aan de taxatie zijn de gegevens van de Inspectie en het Kadaster al met elkaar vergeleken. Dit zogenaamde ‘matchen’ wordt bemoeilijkt doordat bijvoorbeeld data op verschillende manieren zijn ingevoerd. Ook is duidelijk dat het Kadaster veel meer onroerende zaken geregistreerd heeft dan de Inspectie. Hierdoor zal niet iedereen uiterlijk in september een aanslag krijgen voor 2014. De Inspectie probeert deze verschillen in de komende tijd op te lossen zodat uiteindelijk iedereen gaat betalen wat zij/hij verschuldigd is.

Voordat de taxateurs op pad gaan is er al veel voorbereidend werk verricht. Zo zijn kadastrale gegevens en kaarten uitgeprint, zijn er binnen de Inspectie controles verricht om te zien of de eigen gegevens kloppen met die van het kadaster, en zijn onroerende zaken waarvan bekend is dat ze onder de vrijstellingen voor de OZB vallen uit het taxatiebestand verwijderd.

Na ontvangst van de taxatiegegevens voert de Inspecteur steekproefsgewijs controle uit op de gegevens ten aanzien van de zorgvuldigheid van het proces en de juistheid van de vastgestelde waarde.

Waardevaststelling Inspectie

Na controle van de beschikbare gegevens en steekproefsgewijze controle van de ontvangen taxatie stuurt de Inspecteur een brief aan de belastingplichtige voor de OZB met daarin de vastgestelde waarde. Tevens wordt de belastingplichtige de mogelijkheid geboden om argumenten in te dienen tegen de vastgestelde waarde. De belastingplichtige is vrij in de manier waarop hij de waarde aanvecht. Dat kan echter ook met behulp van deze voorbeeldbrief Voorbeeldbrief Oneens taxatiewaarde Hij kan stukken die hij relevant acht overleggen. Bijvoorbeeld een recent taxatierapport in verband met de wens om te verkopen of de aanvraag van een financiering, waaruit een lagere marktwaarde blijkt dan de door de Inspectie vastgestelde waarde.

De vastgestelde waarde geldt in beginsel voor alle vijf jaren van het vijfjarige tijdvak. Het eerste tijdvak omvat de jaren 2014 tot en met 2018. Ook als de taxatie in een later jaar dan 2014 plaats vindt, wordt de waarde vastgesteld per 1 januari 2014. Er wordt dan een definitieve aanslag opgelegd voor alle verstreken jaren uit het tijdvak en het lopende jaar.