In de pers

Lees wat er in de pers verschenen is over het onderwerp OZB, en de door de Inspecteur uitgegeven persberichten:

INSPECTIE DER BELASTINGEN START MET DE IMPLEMENTATIE VAN DE ONROERENDEZAAKBELASTING

Willemstad- De Inspectie der Belastingen start eind mei met de uitvoering van de Landsverordening onroerendezaakbelasting 2014 (OZB). Deze landsverordening, die in mei 2013 door de Staten werd aangenomen, vervangt met ingang van 1 januari 2014 de sterk verouderde Grondbelastingverordening 1908. De waardering van onroerende zaken is gemoderniseerd, het tarief is progressief geworden.

Wijzigingen in de OZB ten opzichte van de grondbelasting

De begrippen in de landsverordening OZB zijn gemoderniseerd en passen bij ‘best practice’ in het hedendaagse denken over de belasting op onroerende zaken. Daarnaast zijn de tarieven aangepast en progressief geworden. De inschrijving in het Kadaster per begin van het jaar bepaalt wie in beginsel de belastingplichtige voor de OZB is. De waarde waarover OZB geheven wordt is de waarde in het economische verkeer. Dit is de prijs waarvoor een onroerende zaak onbezwaard kan worden verkocht aan een willekeurige derde die het direct en volledig in gebruik kan nemen. Onroerende zaken op huurgrond van het Land Curaçao worden belastbaar bij de huurder van die grond. Definitieve aanslagen OZB dienen binnen 2 maanden na de dagtekening bij de Ontvanger te worden voldaan. Voor voorlopige aanslagen geldt dat dit in evenveel termijnen mag gebeuren als er nog volledige maanden zijn na de dagtekening van de aanslag.

Taxatie

Alle onroerende zaken die onder de OZB vallen (en niet zijn vrijgesteld) zullen getaxeerd worden om hun waarde te bepalen. Dit taxeren zal naar verwachting enige jaren in beslag nemen vanwege het grote aantal te taxeren zaken. Hiervoor zijn gekwalificeerde taxateurs gecontracteerd die in teams de wijken en gebieden ingaan. De taxaties zullen in beginsel vanaf de buitenkant plaatsvinden; u zult dus niet gevraagd worden de taxateur binnen te laten om de binnenzijde op te nemen. De taxateurs kunnen zich legitimeren. Evenals voor de grondbelasting geldt voor de OZB telkens een 5-jarig tijdvak voor de heffing waarin de waarde alleen in bepaalde situaties, waarbij de onroerende zaak gewijzigd wordt, tussentijds wordt herzien. De eerste termijn van de OZB-waarde is dus de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018.

De belastingplichtige ontvangt na taxatie eerst een brief van de Inspecteur waarin de nieuwe waarde wordt aangegeven en waarin ook staat dat daartegen argumenten naar voren gebracht kunnen worden, eventueel onder overlegging van bewijsstukken (taxatierapporten etc). Hiervoor krijgt de belastingplichtige enige weken de tijd

Aanslagen

Alle bij de Inspectie bekende belastingplichtigen voor de OZB ontvangen uiterlijk september 2014 een voorlopige aanslag OZB over 2014, die nog gebaseerd is op de oude waarde, maar waarbij de nieuwe tarieven toegepast worden.

Na vaststelling van de waarde per 1 januari 2014, wat in 2014 al het geval kan zijn maar ook pas in 2016 i.v.m. de hoeveelheid te taxeren objecten, volgt de definitieve aanslag OZB voor alle jaren vanaf 2014 waarvoor al voorlopige aanslagen zijn opgelegd. Na oplegging van de eerste definitieve aanslag kan de belastingplichtige bezwaar maken tegen de gehanteerde waarde in deze aanslag. Na definitieve vaststelling en eventuele afwikkeling van bezwaar- en beroepschriften staat vervolgens de waarde vast voor de gehele 5-jaars periode en kan er over de resterende jaren geen bezwaar meer worden ingediend tegen deze vastgestelde waarde.

Informatie campagne

Om de gemeenschap goed te informeren over deze landsverordening houdt de Inspectie der Belastingen een aantal informatieve bijeenkomsten: op 19 mei te Sentro di Bario Tera Kora, op 21 mei in een gebouw van de UoC en op 22 mei te Sentro di Bario Montaña. De informatiebijeenkomsten beginnen om 6.30 uur ‘s-avonds. Iedereen is welkom. Ook wordt een informatiecampagne gelanceerd om de gemeenschap op de hoogte te brengen van de inwerkingtreding van de landsverordening en de uitvoering daarvan.

Voor meer toelichting over de OZB en het uitvoeringsproces verwijst de Inspecteur naar de website www.ozb.belastingdienst.cw. Op deze website staat ook informatie over de te houden voorlichtingsbijeenkomsten en de mogelijkheden om telefonisch, per mailbericht of persoonlijk vragen te stellen.