Oplegging aanslagen

Maak een keuze uit de volgende sub-items:

Algemeen

Aanslagen voor de onroerendezaakbelasting (OZB) worden ieder kalenderjaar opgelegd, net zoals dit bij de grondbelasting het geval was. In principe is de (definitieve) aanslag gedurende het geldende vijfjarige tijdvak ieder jaar hetzelfde omdat in die periode maar één keer de waardevaststelling op basis van taxatie plaatsvindt.

Omdat niet alle onroerende zaken die onder de OZB vallen al in het eerste jaar getaxeerd kunnen worden, werkt de Inspecteur met voorlopige aanslagen en definitieve aanslagen. Tot het moment dat de waardevaststelling op grond van taxatie heeft plaatsgevonden, ontvangt de belastingplichtige over ieder jaar een voorlopige aanslag OZB. Deze aanslag is in principe gebaseerd op de laatst vastgestelde waarde die bij de Inspecteur bekend is, maar wel met toepassing van de nieuwe tarieven.

Nadat de waardevaststelling voor het lopende vijfjarige tijdvak heeft plaatsgevonden, worden definitieve aanslagen opgelegd voor de al verstreken jaren uit het vijfjarige tijdvak en het lopende jaar. In de definitieve aanslag, die gebaseerd is op de nieuw vastgestelde waarde, wordt de voorlopige aanslag verrekend.

Voorlopige aanslag OZB

Jaarlijks wordt door de Inspecteur een voorlopige aanslag OZB opgelegd zolang er geen waardevaststelling door taxatie heeft plaatsgevonden voor het lopende vijfjarige tijdvak. De in deze voorlopige aanslag gehanteerde waarde is dus de laatste bij de Inspecteur geregistreerde waarde uit de vorige vijfjarige periode. In de voorlopige aanslag worden wel de nieuwe tarieven van de OZB gebruikt.

De voorlopige aanslag OZB mag betaald worden in zoveel termijnen als er nog volle maanden na dagtekening in het jaar zijn.

Tegen een voorlopige aanslag kan bezwaar worden aangetekend. Zie hiervoor het onderdeel ‘bezwaarmogelijkheden’ in het menu.

Definitieve aanslag OZB

Voor ieder jaar binnen het lopende vijfjarige tijdvak wordt uiteindelijk een definitieve aanslag opgelegd (huidige tijdvak is 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018). Een definitieve aanslag wordt pas opgelegd nadat de heffingsgrondslag (de waarde) via taxatie is bepaald.

Als dat in 2014 is zullen voor de jaren daarna in principe alleen definitieve aanslagen worden opgelegd, want de waarde staat immers voor het hele vijfjarige tijdvak vast. Dit tenzij de waarde tussentijds redelijk ingrijpend wijzigt. Zie hiervoor het begrip ‘tussentijdse waardeveranderingen’ in de begrippenlijst (definities) elders op deze site.

Het kan echter ook zijn dat de waardevaststelling pas eind 2016 plaatsvindt. In dat geval wordt er eerst jaarlijks een voorlopige aanslag opgelegd (2014, 2015 en 2016) voordat de waarde wordt vastgesteld. Na de nieuwe waardevaststelling volgen dan de definitieve aanslagen over die jaren 2014 tot en met 2016.

Voor de jaren waarin een voorlopige aanslag wordt opgelegd geldt dus altijd dat deze uiteindelijk gevolgd wordt door een definitieve aanslag. Pas na het opleggen van een definitieve aanslag is de belastingheffing voor de OZB over dat jaar in principe afgewikkeld.

Definitieve aanslagen OZB moeten betaald worden binnen 2 maanden na dagtekening. Dit is anders dan bij de Grondbelasting het geval was, die kon over een jaar gespreid per kwartaal worden betaald.

Definitieve aanslag OZB 2014

Als u het definitieve aanslagbiljet voor de onroerendezaakbelasting voor het jaar 2014 heeft ontvangen, kunt u daarop zien welke waarde voor uw onroerende zaak is vastgesteld. Als u van mening bent dat de vastgestelde waarde te hoog is , kunt u een bezwaarschrift indienen bij de Inspecteur der Belastingen. Hiervoor heeft u een termijn van twee maanden gerekend vanaf de dagtekening op het aanslagbiljet. U kunt het model gebruiken dat op deze website staat Voorbeeldbrief Bezwaarschrift, maar u mag ook een eigen tekst gebruiken. In het bezwaarschrift kunt u alle argumenten naar voren brengen tegen de waarde. Het is in dit stadium niet nodig dat u door een deskundige een taxatierapport laat opstellen. Als de Inspecteur het niet (volledig) eens is met de door u voorgestelde waarde dan zal hierover contact met u opgenomen worden en kunt u daarna beslissen een deskundige in te schakelen.

Voor het bestreden bedrag, dat is het deel van de aanslag dat in uw visie niet verschuldigd is, kunt u een verzoek om uitstel indienen bij de Ontvanger. U kunt het model gebruiken dat op deze website staat Voorbeeldbrief Uitstel van Betaling, maar u mag ook een eigen tekst gebruiken. De verschuldigde belasting dient u binnen de op het aanslagbiljet gestelde termijn te betalen.